فرصت های شغلی

استخدام کارمند

فرصت های شغلی

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آرﻣﺶ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ بازاریاب میدانی

آپلود رزومه *
فایل خود را در این مکان بکشید و رها کنید و یا کلیک کنید انتخاب فایل
Maximum upload size: 3MB
فایل ارسالی با پسوند doc و یا pdf باشد.
حداکثر حجم ارسالی مجاز ۳ مگابایت می باشد.
02134153