دانلودها

دانلودها

دانلود اپلیکیشن

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدرو
ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮان و راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺷﯿﻮا و روان

فیلم های آموزشی مسافر

با شماره ۳۴۱۵۳ تلفنی درخواست سفر دهید.

آغاز به کار اپلیکیشن آرمش

نحوه درخواست سفر با اپلیکیشن آرمش

فیلم های آموزشی راننده

نحوه ثبت نام رانندگان در اپلیکیشن آرمش

آموزش استفاده از نرم افزار رانندگان

آموزش استفاده از نرم افزار مسافرین

02134153