دانلودها

دانلودها

داﻧﻠﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

فیلم های آموزشی مسافر

با شماره ۳۴۱۵۳ تلفنی درخواست سفر دهید

آغاز به کار اپلیکیشن آرمش

آموزش کار با اپلیکیشن

نحوه درخواست سفر با اپلیکیشن آرمش

آموزش کار با اپلیکیشن

فیلم های آموزشی راننده

نحوه ثبت نام رانندگان در اپلیکیشن آرمش

آموزش کار با اپلیکیشن

آموزش استفاده از نرم افزار رانندگان

آموزش کار با اپلیکیشن

آموزش قبول سفرهای چند مقصده

آموزش کار با اپلیکیشن