آرمش

شرایط و قوانین آرمش

شرایط و قوانین سامانه هوشمند درخواست خودرو آرمش برای سفیران آرمش

دریافت اپلیکیشن آرمش

قوانین و مقررات تصویبی و ابلاغی آرمش حاکم برای (سفیران همکار)

یکی از امکانات و ظرفیتهای نرم افزار تاکسی اینترنتی آرمش که استفاده انحصاری آن در اختیار شرکت کیان گستر آرامش می باشد، جابجایی مسافران و حمل و نقل بار و

ارسال مرسوله بوده که به منظور تسریع و تسهیل در این بخش طراحی شده است و مطابق شرایط مرقومه ذیل، خدمات مربوطه را ارائه میدهد. لذا با قبول این شروط،

قراردادی الزام آور فی مابین شرکت و شما راننده عزیز که از این پس سفیر خوانده می شوید حاکم خواهدبود. بنابراین انتظار میرود به دقت نظر مراتب را مطالعه فرمائید.

هرگونه استفاده از خدمات سامانه هوشمند درخواست خودرو آرمش به منزله قبول و پذیرش تمامی شرایط بوده و طرح هر گونه ادعا یا ایراد، اشکال، اعتراضی در حال و

آینده را بلا اثر و سلب و ساقط می نماید.

 

تذکر

هرگونه عدد، کلمه، علامت، تصویر و یا نشان الکترونیکی که مثبِت و مؤید هویت امضاء کننده باشد، و به این سند یا سایر اسناد صادره در این زمینه ملحق شود به

منزله امضای دیجیتالی بوده، و همانند امضائات دستنویس، واجد اعتبار و اثر حقوقی خواهد بود وصاحب امضاء را به اجرای مفاد سند مستلزم نموده و حق طرح ادعا

یا اعتراضات بعدی را از خود اسقاط می نماید. شرکت به عنوان طراح و مالک مادی و معنوی نرم‌ افزار آرمش، طبق شرایط متعینه، خدمات نرم افزاری پیش بینی شده را به

سفیر ارائه داده و هدف اصلی فعالیت شرکت، صرفا تسریع و تسهیل در دسترسی به مسافر و محموله و مرسولات و ارتباط آسان با سفیر می باشد و شخصاً و رأساً

هیچگونه فعالیتی مبنی بر حمل و نقل ارائه نمی دهد.

 

ماده اول در آرمش

شرایط عمومی همکاری در شرکت آرمش

۱)حداقل سن ۱۸ سال تمام شمسی

۲) دارا بودن گواهینامه معتبر خودرو، وانت، نیسان، خاور، کامیون و تریلی واجد اعتبار صلاحیت در جابجایی مسافران و تسلط و مهارت لازم و قابل توجه در امر رانندگی

با وسایط نقلیه مذکور

۳)عدم اشتهار به فساد اخلاقی

۴)اعتیاد نداشتن به هرگونه مواد مخدر و الکلی و روان گردان سنتی و صنعتی

۵)بهره مندی از یک دستگاه تلفن همراه مجهز به سیستم عامل اندروید ۴ به بالا و دسترسی به اینترنت پرسرعت

 

ماده دوم در آرمش

مدارک مورد نیاز همکاری در تاکسی اینترنتی آرمش

۱) گواهینامه

۲)کارت ملی، بیمه نامه معتبر شخص ثالث وسیله نقلیه، سند مالکیت وسیله نقلیه

۳) داشتن معاینه فنی

 

تبصره

اطلاعات مثبوت در ابناد ۱ و ۲، باید با اطلاعات فردی وارد شده در مرحله اول ثبت نام، کاملا مطابقت داشته باشد.(شخص ثبت نام کننده مالک وسیله نقلیه باشد.)

بدیهی است پاسخگوئی درخصوص مغایرت مشخصات مثبوتی که بعداً کاشف به عمل آید متوجه فرد متقاضی همکاری خواهد بود.

 

قرارداد

۱)نظر به اینکه مسافران و صاحبان محموله از طریق نرم افزار آرمش به سفیر معرفی می‌شوند، لذا سفیران متعهد می شوند، ازهر مبلغ دریافتی (کرایه سفر) و حمل و نقل

بار و ارسال و مرسوله بابت خدماتی که به اشخاص متقاضی خدمات ارائه می دهند، ده درصدآن را به عنوان هزینه یا حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار آرمش، به

شرکت بپردازند.

۲) سفیران به شرکت اجازه می‌ دهندکه هر زمان بنا به تشخیص و تدابیر و تمهیدات مدیریت مجموعه، میزان مبلغ کارمزد مذکور در قرارداد همکاری تغییر داده شود،

تعرفه جدید از طریق نرم‌افزار یا پیامک به سفیران اطلاع داده شده و قابل اعمال بوده وسفیران حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نمایند.

 

مدت قراداد آرمش

قرارداد همکاری فوق از تاریخ ثبت نام در نرم افزار به مدت یک سال و در صورت اراده شرکت به ادامه همکاری، عقد منعقده بصورت اتوماتیک و بدون ضرورت به انجام

تشریفاتی بصورت سالانه تمدید خواهد شد، مگر اینکه شرکت تمایل به همراهی با سفیر را نداشته باشد، که در صورت اخیر با انسداد حساب کاربری سفیر، توسط شرکت،

این امر به منزله عدم تمدید قرارداد و در نتیجه پایان و خاتمه همکاری قراردادی فی مابین تلقی میگردد.

 

تعهدات سفیران آرمش

۱)سفیر متعهد است حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار آرمش را به شرکت پرداخت نماید. بدیهی است چنانچه سفیر در پرداخت حق شرکت بیش از یک ماه تاخیر نماید.

۲)سفیر موظف است تصاویر کارت و سند مالکیت وسیله نقلیه، کارت ملی، گواهینامه و بیمه نامه شخص ثالث خود را در اختیار شرکت قرار دهد.

۳)سفیر مکلف است نرم ‌افزار آرمش را منحصرا ًدر وسیله نقلیه ای که در نرم افزار به نام سفیر ثبت شده است به کار گیرد.

۴)سفیر موظف است صرفا مبلغ تعیین شده و ملحوظ نرم افزار آرمش را از مسافر و صاحبان بار و مرسوله مطالبه نماید، درخواست مازاد بر تعرفه، شرکت را مجاز خواهد

نمود تا قرارداد همکاری را رأساً فسخ و حساب کاربری سفیر متخلف را مسدودنماید.

۵)سفیر متعهد می‌شود شماره تماس مسافران و صاحبان محموله و مرسوله را ذخیره ننموده و از برقراری تماسهای شخصی اجتناب نماید و در صورت وصول گزارش

تخلف از این امر، سفیر پنج برابر درآمد حاصل از این سفرها را به شرکت پرداخت خواهد نموده و مضافاً در صورت درخواست مسافر و یا صاحب محموله ومرسوله،

موضوع از طریق مراجع قضایی نیز قابل پیگیری خواهد بود.

۶)سفیر موظف است پس از قبول سفر، در اسرع وقت در مبدا حاضر و تخلف و یا تأخیر غیر متعارف از این امر، شرکت مجاز خواهد بود ضمن دریافت هزینه سفر، خسارت

ناشی از ورود ضرر مادی و معنوی به حسن شهرت شرکت را مطالبه نماید. اخذ وجوه موصوف نافی اعمال حق شرکت برای فسخ قرارداد و انسداد حساب کاربری در نرم افزار

نخواهد بود. مضافاً تکرار لغو درخواست مسافران، پس از پذیرش آن، توسط سفیران نیز مشمول مقررات پیش بینی شده حکم مشروحه خواهد شد.

۷)سفیر متعهد است پس از قبول درخواست مسافر و یا صاحب محموله و مرسوله، شخصا ًدر محل متعینه حاضر و از اعزام فرد دیگری به جایگزینی خود اجتناب نماید.

۸)سفیر موظف بوده اعتبار تجاری شرکت را در همه حال در نظر داشته باشد. لذا برای حفظ این مهم، مکلف است حسن اخلاق،مراتب ادب،نزاکت، امانتداری، وضعیت

پوشش ظاهری،متناسب بودن شرایط فنی و ظاهری وسیله نقلیه و… را در قبال مسافران و صاحبان محموله و مرسوله رعایت نماید.

۹)سفیر تصریحاً اعلام و تائید میکند که از قوانین مرتبط در حوزه فعالیت خود اعم از قوانین صنفی، مالیاتی، مالیات بر درآمد و…مطلع بوده و ملزم به رعایت آن ها بوده

و چنانچه به علت مرعی قرار ندادن هر یک از مقررات موضوعه از سوی سفیر، نتیجتاً شرکت از سوی مراجع قضایی محکوم به پرداخت وجهی گردد، بدیهی است سفیر

موظف بوده وجه پرداختی را به انضمام هزینه وکیل و ده درصد رقم کل را به عنوان جریمه به شرکت پرداخت نماید.

۱۰)سفیر موظف است در حین انجام سفر، تمامی قوانین حاکم در راهنمایی و رانندگی را رعایت نماید. مسئولیت جبران خسارت جانی و مالی وارده به مسافر و محموله

و مرسوله حین سفر و یا اشخاص ثالث مرتبط ناشی از عدم رعایت این مقررات، به عهده سفیر خواهد بود و شرکت در این خصوص هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

مضافا ًدر صورت بروز چنین حوادثی، شرکت مجاز خواهد بود خسارت وارده به اعتبار تجاری نرم افزار و شرکت را از سفیر مطالبه نماید.

۱۱)سفیرمتعهد می شود در بهره برداری از خدمات نرم افزاری آرمش، کلیه قوانین مرتبط جاری کشور را رعایت و از نرم افزار به صورت قانونی استفاده کند. در صورتیکه در طول

مدت ارائه خدمات سفیر با این نرم افزار،تخلف یا جرمی مرتکب شود، شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال ایشان نداشته و مسلما ًبه لحاظ خسارت وارده به حیثیت تجاری

شرکت را ازسفیر مطالبه خواهدنمود.

۱۲)سفیر با ثبت نام در نرم افزار آرمش و ایجاد حساب کاربری به نام خود، صحت انتساب کلیه پیام های صادره از حساب کاربری خویش را پذیرفته، لذا سفیر حق هر گونه

اعتراض یا ادعایی را از خویش سلب و ساقط می نماید. سفیر می بایست تمامی تغییرات را که ازطریق نرم‌ افزار یا پیامک به وی ارسال میشود، مطالعه و مصوبات جدید

را رعایت نماید.

۱۳)سفیر اقرار می نماید با افتتاح حساب کاربری، صرفا ًمجوز استفاده و بهره برداری غیر انحصاری و غیر قابل انتقال و محدود از خدمات شرکت را دریافت داشته و بر همین

اساس داعیه ای در مالکیت آن نداشته و ادعای هرگونه حقی نسبت به شرکت (اعم ازعلامت تجاری و یا کپی رایت و سایر حقوق مادی و معنوی آن) را از خود سلب و ساقط

کرده و در همه حال متعهد به مراعات و حفظ حقوق معنوی شرکت، نسبت به نرم افزار و ملحقات قانونی آن خواهد بود.

۱۴)نظر به اینکه شرکت صرفا خدمات نرم افزاری ارائه داده و روند ایجاد ارتباط میان سفیر و مسافر و صاحبان محموله و مرسوله را تسریع و تسهیل مینماید، لذا سفیر،

منحصراً در مقام استفاده کننده از این خدمات نرم افزاری بوده، و بنا به مراتب نمی تواند مدعی رابطه استخدامی، پیمانکاری و مشارکت، و یا سایر حقوق متصوره نسبت

به شرکت باشد.

۱۵)مسئولیت تمامی فعالیت های خدماتی که از طریق حساب کاربری انجام می‌شود مطلقا ًبه عهده سفیر میباشد لذا ضروری است سفیر در حفظ اطلاعات حساب کاربری

خود از جمله نام کاربری و رمزعبور، حداکثر اهتمام و جدیت لازم را مبذول داشته و بدین طریق مانع استفاده دیگران از آن گردد. بدیهی است درصورت ظن دسترسی

شخص ثالث به حساب کاربری، این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار بوده و اقتضاء داشته سفیر در اسرع وقت نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نماید یا به قید فوریت

حساب کاربری مذکور را مسدود و مراتب را به شرکت اطلاع رسانی نماید.

۱۶) سفیر می‌پذیرد قرارداد حاضر، یک عقد قابل فسخ و جایز از سوی شرکت بوده و شرکت هر زمان به صلاح دید خود و بدون نیاز به تدارک و ارائه هرگونه دلیلی، رأساً

انفساخ قرارداد همکاری را به نحو مقتضی اعلان و حساب کاربری سفیر را مسدود نموده و مانع استفاده و بهره برداری از خدمات شرکت گردد.

۱۷)درصورت کاهش امتیاز سفیران (از ۵ امتیاز، ۳.۵ به پایین) بدواً از طریق پیامک یا تیم پشتیبانی تذکر داده می شود و در صورت تکرار آن، حساب کاربری به مدت ۷۲

ساعت به حالت تعلیق درآمده و در صورت عدم اصلاح، حساب کاربری مسدود خواهد شد.

۱۸)سفیر متعهد است شماره کارت بانکی خود را در حساب کاربری وارد نماید تا در مواردی که هزینه های سفر به صورت نقدی نزد مسافر و یا صاحب محموله و مرسوله

موجود نبود، از طریق انتقال کارت به کارت عضو شتاب، به حساب سفیر واریز شود و سفیر در صورت عدم دریافت وجه کرایه سفر به هر دلیلی، حق هرگونه اعتراض نسبت

به شرکت را از خود سلب و ساقط نموده و موظف به تأمین و کارسازی و پرداخت تعرفه متعینه در حق شرکت خواهد بود.

۱۹)با توجه به ضرورت اخذ استعلام عدم سوء پیشینه موثر کیفری و اعتیاد نداشتن به انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی و روان گردان ها در احراز صلاحیت فردی سفیر،

به عنوان شرط اساسی استفاده از نرم افزار آرمش، سفیر بدین وسیله اعلام رضایت می نماید که شرکت اقدامات لازم را برای بررسی وضعیت عمومی شخص متقاضی، از

طریق مراجع ذی ربط تحصیل نماید. بدیهی است در صورت عدم تایید صلاحیت سفیر از سوی مراجع ذی صلاح، شرکت نسبت به انسداد حساب کاربری مذکور اقدام

خواهد نمود‌.

۲۰) نظر به اینکه شرکت با ارائه خدمات نرم افزاری به عنوان یک پل ارتباطی عمل کرده و صرفاً ارتباط میان مسافران متقاضی سفر و صاحبان محموله و مرسوله و سفیران

را تسریع و تسهیل می نماید، ضامن صلاحیت رفتار و اعمال مسافران و یا صاحبان محموله و مرسوله در مقابل سفیر نبوده و هیچ گونه مسئولیت حقوقی و کیفری در

این خصوص و اتفاقات حین سفر نخواهد داشت. سفیر با نصب نرم افزار و استفاده و بهره برداری از آن و امضای ذیل قرارداد، اقرار می نماید که در این خصوص اطلاع و

آگاهی کامل را دارد.

۲۱)سفیر می ‌بایست در حمل و نقل بار و ارسال مرسوله به کلیه نکات مندرج در ذیل این ماده توجه کافی و وافی نموده و به مفاد آن عمل نماید. حمل و نقل بار

و مرسوله با وزن تقریبی حداکثر ۴۰۰ تا حداکثر ۶۰۰ کیلوگرم برای وانت بارهای کوچک (پیکان وانت، پراید وانت، آریسان وانت و… ) و وزن تقریبا ًیک تا دو تن حداکثر برای

وانت بارهای بزرگ (مزدا ،نیسان و…) و حداکثر ارزش مادی به مبلغ ده میلیون ریال برای تمامی وسایل نقلیه باربری می باشد. در صورت حمل و نقل بار با ارزش مادی بالاتر

از این مبلغ، حضور صاحب بار الزامی می باشد. لازم به ذکر است سقف مجاز ارتفاع بار حمل شده تا یک متر بالاتر از کابین وانت بار بوده و سقف مجاز طول و عرض بار صرفا

به میزان اتاقک حمل بار می باشد.

۲۲) عدم حمل و نقل هر گونه سند رسمی و یا غیر رسمی صادر شده از سوی ارگانهای دولتی و یا خصوصی نظیر شناسنامه، کارت ملی، بیمه نامه و سند ملک و …

۲۳) عدم حمل و نقل اسناد و اشیاء قیمتی نظیر طلا، جواهرات، سکه، اجناس عتیقه، اسناد تعهدآور بانکی شامل چک، سفته، برات و … وجه نقد، مسکوکات رایج داخلی

و خارجی و …

۲۴)عدم حمل و نقل هرگونه بار و مرسولات غیر مجاز نظیر اجناس قاچاق، مشروبات الکلی، موادمخدر، مواد روانگردان، انواع سلاح اعم از سرد و گرم، مواد اشتعال زا،

آلات ارتکاب جرم و لوازم غیر مجاز و….

۲۵) عدم حمل و نقل مواد فاسد و ضایع شدنی.

۲۶)عدم حمل و نقل هرگونه حیوان اعم از اهلی و وحشی و مضافاً لاشه آنها.

۲۷)حمل و نقل هرگونه بار که نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح داشته باشد ( نظیر نخاله های ساختمانی، مواد شیمیایی و …) صرفاً با ارائه مجوز مربوطه از سوی

مشتری و رویت آن توسط سفیر امکان ‌پذیر است.

۲۸) حمل نقل بار و مرسولات بدون حضور صاحب بار ممنوع و در صورت حمل و نقل، تمام عواقب آن به عهده سفیر می باشد.

۲۹)سفیر متعهد میگردد که در صورت بروز هرگونه موانع در جریان حمل و نقل و تحویل مرسولات اعم از (توقیف قانونی، سرقت، تصادف، بیماری، نقص وسیله نقلیه و

غیره را …به طور کلی بروز هرگونه حادثه) بلافاصله مراتب را سریعاً به مشتری اعلام و در صورت لزوم به مراجع قضایی و انتظامی اعلام و منتظر دستورات مقامات

فوق الذکر باشد.

۳۰) سفیر متعهد می گردد در حین انجام سفر و حمل و نقل مرسولات همواره از تجهیزات اختصاصی نقلیه، نظیر کمربند و کلاه ایمنی و…استفاده نماید.

۳۱)سفیر می‌ بایست در طول مسیر و مسافت از مبدا تا مقصد رعایت امانت را نموده و در حفظ و نگهداری مرسوله اقدامات لازم را انجام دهد. مسئولیت هرگونه ایراد و

خسارات وارده بر بار و مرسوله ناشی از سهل انگاری در ارائه خدمات (به استثنای قوای قاهره) بر عهده سفیر بوده و الزاماً مسئول جبران و پرداخت خسارت مربوطه خواهد

بود. بدیهی است اثبات وقوع قوای قاهره که موجب رفع مسئولیت قانونی گردد بر عهده سفیر می باشد.

۳۲)تخلیه بار بر عهده مشتری بوده و سفیر صرفاً مسئولیت حمل و نقل بار و نظارت بر چیدمان آن و رعایت مسائل ایمنی اجناس را دارد.

۳۳)چنانچه سفیر در حمل و نقل مرسوله رعایت امانت داری را ننموده و عمدا ًو یا در نتیجه تقصیر، مرتکب تخلفی گردد شرکت مجاز در لغو همکاری با نامبرده خواهد

بود. بدیهی است جبران و پرداخت خسارت وارده شرکت و اشخاص ثالث بر عهده سفیر می باشد.

 

تبصره

سفیر متعهد می گردد چنانچه در تمامی ابناد مذکور در قرارداد، تخلفی مرتکب که موجب ورود خسارات و ضرر و زیانهای قابل توجهی شود، شرکت حق خواهد داشت به

منظور استیفاء و وصول خسارت با طرح دعوی نزد مراجع صالحه قضایی نسبت به توقیف وسیله نقلیه اقدام نماید.

 

تبصره

بندهای ۲۱ قرارداد تا بند۳۳ قرارداد، مخصوص سفیران وانت بار می باشد و تمامی بندهای این قرارداد مشترکاً لازم الاجرا می باشد.

 

تذکر

درصورت تخلف سفیر از مفاد هریک از ابناد قرارداد مبلغ وجه التزام پانزده میلیون تومان که در فروض مختلف پیش بینی شده در حق سفیر کارسازی خواهد شد و سفیر

اقرار مینماید نسبت به این موضوع اطلاع و آگاهی کامل داشته و حق هرگونه اعتراض را از خود صلب و ساقط مینماید.

 

ماده سوم در آرمش

لغو همکاری

۱)سفیران متعهد می شوند که با کاربران و مشتریان شرکت به صورت فردی وارد قرارداد نشده و در صورت تخلف از این امر، موظف به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ دو

میلیون ریال برای نوبت اول و شش میلیون ریال برای مرحله دوم می باشد، بدیهی است تکرار این موضوع موجب اقدام قانونی شرکت و همچنین انسداد حساب کاربری

سفیر متخلف خواهد شد.

۲)سفیر متعهد میگردد در صورت تغییر وسیله نقلیه موضوع را در اسرع وقت به شرکت اعلام و مدارک مورد نیاز را به واحد بایگانی و نگهداری اسناد شرکت ارائه نماید

و مضافا ًفعالیت با حساب کاربری و ثبت نام قبلی ممنوع بوده وعواقب ناشی از این عمل به عهده سفیر متخلف می باشد.

۳)سفیر متعهد می گردد که در صورت بروز هرگونه مشکل، قبل از انجام هر اقدام و یا اتخاذ تصمیم شخصی، ابتدا با واحد پشتیبانی شرکت تماس و با طرح مشکل با

استفاده از راهنمایی تیم پشتیبانی تعیین و تکلیف نماید.

۴)هرگونه ثبت سفارش غیر واقعی از ناحیه سفیر منفردا ًو یا با همکاری اشخاص و ثبت اتمام سفر به هر عنوان که موجب اخذ امتیاز غیر واقعی و یا درآمد گردد،

در مرتبه اول دو میلیون ریال و در مرتبه دوم شش میلیون ریال جریمه دریافت و مرتبه سوم منجر به مسدود شدن حساب کاربری سفیر از سوی شرکت می‌شود.

 

تعهدات شرکت تاکسی اینترنتی آرمش

۱)شرکت متعهد است کلیه آموزش های لازم جهت استفاده بهینه از نرم افزار آرمش را به صورت رایگان به سفیر ارائه دهد.

۲)شرکت متعهد است با اطلاع از بروز نقص در نرم افزار، در اسرع وقت نسبت به پیگیری و حل و فصل آن اقدام نماید و در تمام طول قرارداد موظف به پشتیبانی فنی از

نرم افزار می باشد. بدیهی است چنانچه به هر دلیلی رفع نواقص با تأخیرات طولانی مدت مواجه شود، سفیر هیچگونه حقی پیرامون مطالبه خسارت و ضرر و زیان وارده

احتمالی نخواهد داشت. قانون حاکم و شیوه حل اختلاف قرارداد حاضر از هر نظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در صورت بروز اختلاف، طرفین تلاش خواهند

نمود اختلاف خود را به صورت مسالمت آمیز و از راه گفتگو، حل و فصل نمایند و در صورت عدم موفقیت، اختلافات از طریق مراجعه به مراجع قضایی و مؤسسات و

اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت داوری استان تهران مطرح و تعیین تکلیف خواهدشد.