مشارکت و سرمایه گذاری

مشارکت و سرمایه گذاری

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آرﻣﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد: ﻟﻄﻔﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮم رو ﺑﻪ رو درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎیید

02134153